×

قرارداد رنگ آمیزی

 • کد نوشته: 14755
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد رنگ آمیزی بسته هستند
 • قرارداد رنگ آمیزی به گزارش طراحی آپارتمان :  این قرارداد بین کارخانه ……طراحی رومی…… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس بابل  ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………..فرزند […]

  قرارداد رنگ آمیزی

  قرارداد رنگ آمیزی

  به گزارش طراحی آپارتماناین قرارداد بین کارخانه ……طراحی رومی…… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس بابل  ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………..فرزند …….. شماره شناسنامه …………صادره از ساری   ……… کوچه ….. تلفن …….. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

  ماده ۱) موضوع قرارداد

  عبارت است از رنگ آمیزی منزل قسمت های مختلف کارخانه .

  ماده ۲ ) مدت قرارداد

  مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد به مدت ۱۲۰ روز تعیین می گردد .

  ماده ۳)  مبلغ قرارداد

  مبلغ قرارداد به شرح زیر محاسبه و پرداخت می گردد :

  ۳-۱- بابت هر متر مربع رنگ آمیزی رنگ پلاستیک از نوع درجه یک ۰۰۰۰۰۰ ریال .

  ۳-۲- بابت هر متر رنگ آمیزی رنگ روغنی از نوع درجه یک ۰۰۰۰۰ ریال .

  ۳-۳- حداکثر مبلغ قرارداد برای هر دو حالت رنگ آمیزی ( روغنی و پلاستیک ) جمعاً ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد .

  ماده ۴)  نحوه پرداخت

  با توجه به پیشرفت کار با تأیید دستگاه نظارت و پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد .

  ماده ۵) کسورات قانونی

  ۵-۱- از کلیه مطالبات پیمانکار ۵% به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

  ۵-۲- از کلیه مطالبات پیمانکار ۷% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

  ماده ۶ ) تضمین حسن انجام کار

  از طرف پیمانکار چک شماره ………… عهده بانک …………. شعبه …………. مبلغ ………….. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد باتأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید .

  ماده ۷ )  ناظر قرارداد

  از طرف کارفرما آقایان ………… و ………….. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند .

  ماده ۸ ) خسارات تأخیر

  در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به  ازاء هر یک روز تأخیر ۲% ( دو درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از ۱۰ روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

  ماده ۹ ) فسخ قرارداد

  در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

  ماده ۱۰) حوادث غیرمترقبه

  در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

  ماده ۱۱) حل اختلاف ( حکمیت و داوری )

  هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

  ماده ۱۲ ) سایر شرایط قرارداد

  ۱۲-۱- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .

  ۱۲-۲- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .

  ۱۲-۳- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

  ۱۲-۴- تأمین کلیه مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار است .

  ۱۲-۵- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

  ۱۲-۶- هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .

  ۱۲-۷- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

  ۱۲-۸- هرگونه رنگ آمیزی به صورت موردی با تأیید دستگاه نظارت , به صورت فرم تهیه و به پیمانکار ارجاع خواهد شد .

  ۱۲-۹- دپو کردن فضولات و نخاله های حاصله در جایی و حمل مناسب آن به عهده پیمانکار است .

  ۱۲-۱۰- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .

  ۱۲-۱۱- پیمانکار حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند را نخواهند داشت .

  ۱۲-۱۲- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .

  ۱۲-۱۳- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

  ۱۴-۱۲- پیمانکار موظف است به مفاد ماده ۱۳ قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .

  ۱۲-۱۵- در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .

  ۱۲-۱۶- جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می بایست مجوز لازم را از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می گردد .

  ۱۲-۱۷- کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .

  ۱۲-۱۸- در صورت نیاز به رنگ آمیزی در ارتفاعات مختلف , کارفرما همکاری های لازم را با پیمانکار انجام خواهد داد .

  ماده ۱۳) اقامتگاه

  اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

  ماده ۱۴ ) مواد و نسخ

  این قرارداد در ۱۴ ماده و دو نسخه در محل کارخانه …………… تنظیم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

  خریدار                                                                                       کارفرما

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان خوزستان

  رنگ آمیزی ساختمان

  رنگ آمیزی خانه

  رنگ آمیزی ساختمان با غلطک

  رنگ آمیزی ساختمان طرح کاغذ دیواری

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.