رسید کالا به انبار

فرم اداری

فرم اداری


رسید کالا به انبار

شرکت/شعبه:به گزارش ساخت منزل نام انبار: ساخت ویلا لاکچری کد انبار: نام وآدرس فرستنده :
ردیف شماره درخواست خرید

موادومصالح

مشخصات کالا تعداد/

مقدار

موجودی پس از تحویل این قسمت توسط حسابداری تنظیم میشود
کد کالا شرح واحد شماره /تاریخ

فاکتور

بهای واحد مبلغ
جمع ردیف به­حروف: شماره رسید موقت:: جمع کل ریالی به­حروف:
ملاحظات:
مستندات

نوع خودرو …………………….. شماره خودرو …………………….. شماره بارنامه ……………….. نام راننده ومشخصات گواهینامه ………………………………………….

حمل

نام ونام خانوادگی تحویل­دهنده :

 

امضاء:

نام ونام خانوادگی تحویل گیرنده :

 

امضاء:

 نام ونام خانوادگی رئیس انبار :

 

مهر وامضاء:

نام ونام خانوادگی تاییدکننده مشخصات کالا :

 

امضاء:

محل ثبت اقدامات در واحد مربوطه :

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان جم

طراحی تخصصی ویلا

طراحی مدرسه در اقلیم گرم و مرطوب

ساخت کارخانه بازیافت

طراحی نمای رستوران

مجوز ساخت خانه باغ در مازندران

مشارکت در ساخت و ساز

طراحی داخلی خانه
ساخت سوله ارزان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!