درخواست مواد مصالح و کالا

فرم اداری

فرم اداری


درخواست مواد مصالح و کالا

به گزارش ساخت منزل درخواست مواد ، مصالح و کالا شماره :‌

تاریــخ :

کارگاه :

 

شعبه/ نمایندگی:

پروژه :

پیمانکار : …………… قرارداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خریدار/ انتقال گیرنده ……………………………………….

نوع حواله : طراحی چوب ویلا

 

    ردیف شرح کالا واحد مقدار درخواستی حواله صادره توضیحات
مقدار شماره حواله تاریخ
۱              
۲              
۳              
۴              
۵              
انبارمرکزی

بازرگانی

نام وامضاء درخواست کننده

نام وامضاء تاییدکننده        صدورحواله انبار       نام وامضاء اقدام کننده

       خرید توسط کارگاه  

       درخواست از

انباردار

 

درخواست مواد ، مصالح و کالا شماره :‌

تاریــخ :

کارگاه :

 

شعبه/ نمایندگی:

پروژه :

پیمانکار : …………… قرارداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خریدار/ انتقال گیرنده ……………………………………….

نوع حواله :

 

    ردیف شرح کالا واحد مقدار درخواستی حواله صادره توضیحات
مقدار شماره حواله تاریخ
۱              
۲              
۳              
۴              
۵              
انبارمرکزی

بازرگانی

نام وامضاء درخواست کننده

نام وامضاء تاییدکننده        صدورحواله انبار       نام وامضاء اقدام کننده

       خرید توسط کارگاه  

       درخواست از

انباردار ساخت ویلا مثلثی

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان حیدری

طراحی ویلای چوبی

طراحی سالن مدرسه ابتدایی

طراحی کارخانه صنعتی

طراحی و دیزاین رستوران

پول جواز ساخت

هزینه ساخت و ساز

طراحی داخلی روستیک
ساخت سوله قوسی فوق سبک سریع

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!