فرم اداری

فرم اداری


برگ درخواست مأموريت درون­ شهري

برگ درخواست اتومبيل جهت انجام مأموريتهاي درون­شهري شماره :‌

تاريــخ :    /    /

پيوست:

 

نام ونام خانوادگي: محل خدمت: تاريخ درخواست:
تاريخ استفاده:                      ازساعت:                 بمدت تقريبي        ساعت مقصد:
 

امضاء متقاضي :                                                                                تأييد معاونت / مديرمربوطه:

 

همکار محترم آقای :

مأموريت فوق را با خودرو  ………………….. شماره شهرباني ……………………………………. انجام دهيد.

مسئول امور نقلیه

اتومبيل به شماره شهرباني …………………….. توسط آقاي ………………………………. درمعيت ………………………….

ساعت ……………………  از شركت خارج و درساعت ………………………. به شركت مراجعه نمود.

انتظامات

نام ونام خانوادگي                         امضاء

 

 

برگ درخواست اتومبيل جهت انجام مأموريتهاي درون­شهري شماره :‌

تاريــخ :    /    /

پيوست:

 

نام ونام خانوادگي: محل خدمت: تاريخ درخواست:
تاريخ استفاده:                      ازساعت:                 بمدت تقريبي        ساعت مقصد:
 

امضاء متقاضي :                                                                                تأييد معاونت / مديرمربوطه:

 

همکار محترم آقای :

مأموريت فوق را با خودرو  ………………….. شماره شهرباني ……………………………………. انجام دهيد.

مسئول امور نقلیه

اتومبيل به شماره شهرباني …………………….. توسط آقاي ………………………………. درمعيت ………………………….

ساعت ……………………  از شركت خارج و درساعت ………………………. به شركت مراجعه نمود.

انتظامات

نام ونام خانوادگي      طراحی آپارتمان اداری                امضاء

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
آموزش نقاشی ساختمان

طراحی ویلا ۱ طبقه

ساخت کارخانه لپ تاپ

طراحی رستوران به سبک سنتی

طراحی کلاسیک طلا فروشی

پروانه ساخت شهرک الهیه اردبیل

طراحی داخلی گرگان
ساخت سوله یو بی ام

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!