خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

اصلاحیه فرمول رمپ استپ دار

اصلاحیه فرمول رمپ استپ دار


اصلاحیه فرمول رمپ استپ دار

به گزارش طراحی ویلا : اصلاحیه فرمول رمپ استپ دار برای اولین بار در کشور در صورتی که رمپ بعد از استپ کمتر از ۲۰۰ سانتی متر باشد ابعاد زیر صحیح میباشد.

رمپ ۱۵ درصد

طول رمپ بعد از استپ

۱۹۰ سانت تبدیل شود به ۱۸۵ سانت

۱۸۰ سانت تبدیل شود به ۱۷۰ سانت

۱۷۰ سانت تبدیل شود به ۱۵۵ سانت

۱۶۰ سانت تبدیل شود به ۱۴۰ سانت

۱۵۰ سانت تبدیل شود به ۱۲۵ سانت

۱۴۰ سانت تبدیل شود به ۱۱۰ سانت

۱۳۰ سانت تبدیل شود به ۹۵ سانت

۱۲۰ سانت تبدیل شود به ۸۰ سانت

۱۱۰ سانت تبدیل شود به ۶۵ سانت

۱۰۰ سانت تبدیل شود به ۵۰ سانت

۹۰ سانت تبدیل شود به ۳۵ سانت

۸۰ سانت تبدیل شود به ۲۰ سانت

۷۰ سانت تبدیل شود به ۵ سانت

اصلاحیه فرمول رمپ استپ دار برای اولین بار در کشور

اصلاحیه فرمول رمپ استپ دار
اصلاحیه فرمول رمپ استپ دار

 

مراحل ساخت ساختمان

اصلاحیه فرمول رمپ استپ دار در صورتی که رمپ بعد از استپ کمتر از ۲۰۰ سانتی متر باشد ابعاد زیر صحیح میباشد.

رمپ ۱۷ درصد

طول رمپ بعد از استپ

۱۸۹ سانت تبدیل شود به ۱۸۰ سانت

۱۸۳ سانت تبدیل شود به ۱۷۰ سانت

۱۷۷ سانت تبدیل شود به ۱۶۰ سانت

۱۷۱ سانت تبدیل شود به ۱۵۰ سانت

۱۶۵ سانت تبدیل شود به ۱۴۰ سانت

۱۵۹ سانت تبدیل شود به ۱۳۰ سانت

۱۵۳ سانت تبدیل شود به ۱۲۰ سانت

۱۴۷ سانت تبدیل شود به ۱۱۰ سانت

۱۴۱ سانت تبدیل شود به ۱۰۰ سانت

۱۳۶ سانت تبدیل شود به ۹۰ سانت

۱۳۰ سانت تبدیل شود به ۸۰ سانت

۱۲۴ سانت تبدیل شود به ۷۰ سانت

۱۱۸ سانت تبدیل شود به ۶۰ سانت

۱۱۲ سانت تبدیل شود به ۵۰ سانت

۱۰۶ سانت تبدیل شود به ۴۰ سانت

۱۰۰ سانت تبدیل شود به ۳۰ سانت

۹۴ سانت تبدیل شود به ۲۰ سانت

۸۸ سانت تبدیل شود به ۱۰ سانت

اصلاحیه فرمول رمپ استپ دار

منبع : مدرس مرجع آزمون نظام مهندسی

با تشکر از : مهندس سید مجتبی انسانیت

مقالات پیشنهادی برای مطالعه : 

رنگ آمیزی با پیستوله

پنت هاوس | طراحی پنت هاوس | ساخت پنت هاوس

اجرای رنگ آمیزی استخر

طراحی حیاط ویلا

ضوابط شهرداری در طراحی معماری

هزینه ساخت ویلا
هزینه ساخت ویلا 100 متری

 

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (21760) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (21760) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.slug IN ('fix-query-by-tags') LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!