خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1


آرماتور ممان منفی تیرچه چیست؟

در حین ساخت ویلا یا ساخت آپارتمان میلگرد یا آرماتور ممان منفی نقش میلگرد تقویتی در سقف های تیرچه بلوک را دارد. کاربرد اصلی آرماتور ممان منفی در واقع رفع لنگر منفی یا نگاتیو در سقف است.

در طراحی سقف های تیرچه بلوک معمولا اتصال تکیه گاه ها به صورت مفصلی ساده فرض می شود، اما این اتصالات در زمان بتن ریزی به اصطلاح گیر دار می شوند و ممان منفی یا لنگر ایجاد می کنند. این ممان منفی موجب ترک سقف و تغییر شکل تیرچه می شود. مهندسین برای مقابله با این وضعیت از میلگرد ممان منفی استفاده می کنند.

 آرماتور ممان منفی
آرماتور ممان منفی

میلگرد ممان منفی

میلگرد ممان منفی نقش فیوز را در سقف های تیرچه بلوک ایفا می کند. میلگردهای فشاری خود تیرچه قادر به تحمل لنگر نگاتیو یا منفی نیستند زیرا سیستم دیافراگم سازه سقف ها به صورت یکپارچه اجرا و طراحی می شود. لنگر های منفی در دو طرف تکیه گاه ایجاد می شوند و به دلیل اینکه میلگرد فوقانی تیرچه در دهانه ها قطع می شوند، نمی توانند این ممان منفی را تحمل کند.

میلگرد ممان منفی برای مقابله با این لنگر روی هر تیرچه نصب می شود. میلگرد ممان منفی دارای خم حداقل 90 درجه است.

 آرماتور ممان منفی
آرماتور ممان منفی

نقش آرماتورهای ممان منفی

نقش آرماتور ممان منفی در سقف های تیرچه بلوک در واقع افزایش استحکام سقف در برابر زلزله و از هم گسیختگی تیرچه هاست. همچنین این میلگردها از ایجاد ترک در قسمت تکیه گاه سقف جلوگیری می کنند.

در واقع ظرفیت خمش منفی سقف از طریق  میلگرد ممان منفی تامین می شود. عدم استفاده از این میلگردهای ممان منفی می تواند باعث ریزش سقف و تخریب ساختمان در هنگام زلزله شود. این خطرات باعث شده تا استفاده از میلگرد ممان منفی در اجرای سقف اجباری شود.

 آرماتور ممان منفی
آرماتور ممان منفی

طول و قطر آرماتور ممان منفی

طول میلگرد ممان منفی باید حدود یک پنجم دهانه باشد تا بتواند از ایجاد ممان منفی جلوگیری کند. معمولا به اندازه 15 درصد طول تیرچه، لنگر ممان منفی ایجاد می شود. بنابراین سطح مقطع میلگرد ممان منفی حداقل باید 15 درصد آرماتورهای کششی باشد. قطر میلگردهای آرماتور منفی معمولا 8، 10، 12 و گاها 14 میلی متر است که بر اساس میزان فشار وارده انتخاب می شوند.

نحوه نصب و اجرا

بعد از تعیین طول و قطر میلگرد ممان منفی، آنها را بر روی میلگرد فوقانی تیرچه به وسیله سیم آرماتور بندی به صورت محکم می بندند تا در هنگام بتن ریزی از میلگرد فوقانی اصلی جدا نشود. اگر این میلگرد در قسمت میانی نصب شود، طول میلگرد بر اساس بیشترین لنگر خمشی در دهانه طرفین تیرچه محاسبه می شود. برای تیرچه های کناری، آرماتور ممان منفی باید دارای یک خم حداقل 90 درجه باشد تا در جای خود محکم شود. توصیه می شود آرماتورها را قبل از میلگردهای حرارتی نصب کنید.

 آرماتور ممان منفی
آرماتور ممان منفی

مزایای آرماتور ممان منفی

نصب آرماتور ممان منفی به علت مزایای زیادی که دارد در اجرای سقف های تیرچه بلوک اجباری است. مزایای میلگرد ممان منفی شامل موارد زیر است.

  • باعث کاهش دامنه ارتعاشات می شود.
  • خیز سقف را کاهش می دهد.
  • از تخریب سقف در زمان زلزله یا گسیختگی جلوگیری می کند.
  • نیروی وارده به میلگردهای کششی اصلی را کاهش می دهد.
  • از ایجاد ترک در قسمت تکیه گاه جلوگیری می کند.

معایب آرماتور ممان منفی

میلگرد ممان منفی معایب خاصی ندارد، اما گاها به دلیل صرفه جویی در هزینه و زمان، مهندسان از اجرای آن صرفه نظر می کنند. عدم اجرای میلگرد ممان منفی به مرور زمان موجب تخریب سقف در اثر گسستی می شود.

  • اجرای آن زمان بر و هزینه بر است.
  • در اجرای آن باید محاسبات دقیقی انجام شود.
  • نصب آن باید قبل از تیرچه های حرارتی انجام شود.
  • برای هر تیرچه، یک میلگرد ممان منفی باید نصب شود.

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (33327) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (33327) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.slug IN ('fix-query-by-tags') LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!