اصول ایمنی در كارگاه‌

اصول ایمنی در كارگاه‌


ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی

اصول ایمنی در ساختمان الف: مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت کلیه کارگران و افرا دی که به نحوی درمحیط کارگاه با عملیات ساختمانی ارتباط دارند. ب: مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی (تاشعاع مؤثر) کارگاه ساختمانی، عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می کنند.

اصول عملیات ساختمانی

عملیات ساختمانی عبارت است از:

تخریب، گودبرداری، حفاظت گودبرداری و پی سازی، احداث ، توسعه، تعمیر اساسی وتقویت بنا، خاکبرداری،

خاکریزی، تسطیح زمین و ساخت قطعات پیش ساخته در محل کارگاه ساختمانی، حفر چاه ها و مجاری آب و فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی.

نقش مهندس ناظر در ایمنی ساختمان

اصول ایمنی در کارگاه‌ مهندس ناظر شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته های

موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات

ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید.

صفر تا صد اجرای پروژه خود را به ما بسپارید.

اصول ایمنی در کارگاه‌

اصول ایمنی در کارگاه‌

منظور از ایمن و غیرایمن چیست؟

یک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی ایمن انگاشته می‌شود ضوابط اضافه اشکوب که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و یا ابتلا به بیماری برای کسانیکه در آنجا بوده یا با آن دستگاه کار می‌کنند در حد قابل قبول پایین باشد

تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی

اصول ایمنی در کارگاه‌ صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات ساختمانی را به یک یا چند پیمانکار محول می‌‌نماید و یا خود راساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود برطبق مقررات قانون کار بکاری گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می‌‌گردد.

 تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی

کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی برطبق مقررات قانون کار و به حساب خود بکار می‌‌گمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی، سیر تا پیاز قرارداد با پیمانکار پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد.

قبل از شروع عملیات

قبل از شرع عملیات ساختمانی مربوط به تاسیس کارگاه‌های جدید یا توسعه کارگاه‌های موجود، باید طبق ماده ۸۷ قانون کار، نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تایید به واحد کار و امور اجتماعی محل ارایه گردد.

طراحی ویلا
دانلود اتوکد دو بعدی درخت

مسئولیت اجرای مقررات این آیین نامه براساس مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار برعهده کارفرماست.

هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات ساختمانی از ابتدا تا پایان کار را کلاً به یک پیمانکار محول نماید، اضافه اشکوب ساختمان پیمانکار مسئول اجرای مقررات این آیین نامه در کارگاه خواهد بود.

اصول ایمنی در کارگاه‌

هرگاه صاحب کار اجرای قسمت‌های مختلف عملیات ساختمانی خود را به پیمانکاران مختلف محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود، مسئول اجرای مقررات این آیین نامه خواهد بود و پیمانکارانی که به طور همزمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول فعالیت هستند، باید در اجرای مقررات مذکور با یکدیگر همکاری نمایند و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.

اصول ایمنی در کارگاه‌ هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های لازم، کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر بعمل آورد.

کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل آن جلوگیری بعمل آید. همچنین نصب تابلوها و علایم هشدارنده که در شب و روز قابل رویت باشد، در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است.

هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند طراحی باغ میوه که احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های لازم، کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر بعمل آورد. (ماده‌ ۷،آ. ح.ک. س‌)

صفرتاصد ایمنی ساختمان

– کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا نقص عضو را کتباً و در اسرع وقت و قبل از آنکه علایم و آثار حادثه از بین رفته باشد، مجوز اضافه بنا به واحد کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهد. (ماده‌ ۸،آ. ح.ک. س‌)

طراحی ویلا
نقشه ویلا تریبلکس

-کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه سازمان تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارایه فرم ویژه گزارش حادثه اقدام نماید. (ماده‌ ۹،آ. ح.ک. س‌)

د-شروع عملیات

اصول ایمنی در کارگاه‌

اصول ایمنی در کارگاه‌

محصور سازی پروژه

– کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه محوطه سازی باغ میوه و غیرمسئول به داخل آن جلوگیری بعمل آید. همچنین نصب تابلوها و علایم هشدارنده که در شب و روز قابل رویت باشد، در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است. (ماده‌ ۱۰،آ. ح.ک. س‌)

قرار دادن و انبار کردن وسایل کار، مصالح ساختمانی طراحی باغچه ویلا و نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی مجاز نیست و چنانچه انجام این امر برای مدت موقت و محدود اجتناب‌ناپذیر باشد، باید با شرایط زیر اقدام گردد.

الف – مجوز لازم از مرجع صدور پروانه ساختمان و سایر مراجع ذیربط و مسئول اخذ گردد.

ب – نحوه قرار دادن، چیدن یا ریختن این وسایل و مصالح و انتخاب مکان آن به ترتیبی باشد که حوادث برای عابران و وسایل نقلیه بوجود نیاورد و در اطراف آن نرده‌های متحرک و وسایل کنترل مسیر و همچنین تابلوها و علایم هشدار دهنده که در شب و روز از فاصله مناسب قابل رویت باشد، نصب گردد. (ماده‌ ۱۱،آ. ح.ک. س‌)

سرپوش حفاظتی

–  برای جلوگیری از سقوط مصالح ساختمانی و ابزار کار بر روی کارگران و افرادی که در محوطه کارگاه ساختمانی از مجاوز ساختمان دردست تخریب، اضافه اشکوب در ساختمان احداث و یا تعمیر و بازسازی عبور می‌‌نمایند، باید یک سرپوش حفاظتی با عرض و استحکام کافی از شبکه فلزی یا از جنس الوار چوبی با شرایط زیر در دیواره اطراف ساختمان نصب گردد.

الف – سرپوش حفاظتی باید با توجه به ارتفاع و وضعیت ساختمان چنان طراحی و ساخته شود که در اثر ریزش مصالح و ابزار کار بر روی آن هیچگونه خطری متوجه افرادی که از زیر آن عبور می‌‌نمایند، نگردد.

ب – زاویه سرپوش حفاظتی را نسبت به سطح افقی می‌‌توان بین ۳۰ تا ۴۵ درجه به سوی ساختمان اختیار نمود. (ماده‌ ۱۲،آ. ح.ک. س‌)

پرتگاه‌ها و دهانه‌های باز

– کلیه پرتگاه‌ها و دهانه‌های باز در قسمت‌های مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه آن که احتمال خطر سقوط افراد را در بردارند، باید تا زمان محصور شدن یا پوشیدن شدن نهایی و یا نصب حفاظ‌ها، پوشش‌ها و نرده‌های دائم و اصلی، اجرای آبنما به وسیله نرده‌ها یا پوشش‌های موقت به طور محکم و مناسب حفاظت گردند. (ماده‌ ۱۵،آ. ح.ک. س‌)

طراحی ویلا
آموزش اسکیس قسمت هفتم

–  نرده حفاظتی موقت باید دارای شرایط زیر باشد:

الف – ارتفاع آن در مورد راه پله‌ها و سطوح شیب دار حداقل ۷۵ سانتیمتر و در سایر موارد حدافل ۹۰ سانتیمتر باشد.

ب – در فواصل حداکثر ۲ متر، دارای پایه‌های عمودی محکم باشد.

ج – در اجزاء آن قسمت‌های تیز و برنده وجود نداشته باشد. (ماده‌ ۱۶،آ. ح.ک. س‌)

اصول ایمنی در کارگاه‌

اصول ایمنی در کارگاه‌

مجاورت خطوط هوایی برق

–  قبل از شروع عملیات ساختمانی در مجاورت خطوط هوایی برق فشار ضعیف، باید مراتب به اطلاع مسئولان و مراجع ذیربط رسانده شود تا اقدامات احتیاطی لازم از قبیل قطع جریان، تغییر موقت یا دائم مسیر یا روکش کردن خطوط مجاور ساختمان با مواد مناسب از قبیل لوله‌های پلی اتیلن یا شیلنگ‌های لاستیکی و غیره انجام شود. (ماده‌ ۲۱،آ. ح.ک. س‌)

وسایل حفاظت فردی

-کلیه کارگران کارگاه‌های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند.

اصول ایمنی در کارگاه‌ همچنین در صورتیکه شرایط و نوع کار اقتضاء نماید، آبنما دیواری سایر وسایل حفاظت فردی از قبیل دستکش حفاظتی، عینک و نقاب حفاظتی، ماسک تنفسی حفاظتی، چکمه و نیم چکمه لاستیکی، کمربند ایمنی، طناب مهار و طناب نجات مطلق ضوابط آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی باید در اختیار کارگران قرار داده شود. (ماده‌ ۲۳،آ. ح.ک. س‌)

رانندگان ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

-کلیه رانندگان یا اپراتورهای ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی باید آموزش‌های لازم در مورد نحوه کار با این وسایل را طبق قوانین و مقررات مربوطه فرار گرفته و دارای پروانه مهارت فنی یا گواهی نامه ویژه از مراجع ذیربط باشند.

بازدیدهای دوره‌ای از ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

الف – بازدید روزانه کلیه لوازم بستن و بلند کردن بار از قبیل قلاب‎ها، اتصالات، کابل‎ها، زنجیره‎ها و غیره، از نظر فرسودگی، شکستگی و هر نوع عیوب ظاهری دیگر، توسط اپراتور و مسئول دستگاه.       ب– بازدید فنی کلیه قسمت‌های دستگاه، هفته‌ای یک بار، توسط شخص متخصص یا مسئول فنی دستگاه و ارایه گزارش به سرپرست مربوطه.

ج – معاینه فنی و آزمایش کلیه قسمت‌های دستگاه توسط اشخاص متخصص و صدور گواهی‌نامه اجازه کار هر سه ماه یک بار و همچنین قبل از استفاده برای اولین بار و یا پس از هرگونه جابجایی و نصب در محل جدید.

– دستگاه‌ها و وسایل بالابر باید دارای شرایط زیر باشد:

الف – قلاب مجهز به شیطانک یا ضامن باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار از آن گردد.

طراحی ویلا
دانلود اتوکد ماشین

ب–حداکثر باری که‎می‌‌توان به‎وسیله آن بلندنمود، به‎طور واضح بر روی آن حک شده باشد.

ج – در صورتی که نوع کار ایجاب نماید، مجهز به دستگیره مناسبی باشد که بتوان آن را در حالت تعلیق، تغییر مکان داده و در وضع مناسب قرار داد.

د- باید به طور مطمئن در محل نصب خود مهار گردد

ه-هم چنین نحوه مهار این دستگاه‌ها باید به ترتیبی باشد که در مقابل حداکثر نیروی باد و طوفان در محل، مقاومت کافی داشته باشند.

و- هر دستگاه بالابر باید دارای یک نفر کمک اپراتور یا علامت دهنده نیز باشد. این شخص باید در مورد نحوه علامت دادن با دست‌ها یا وسایل هشدار دهنده و نوع علایم مشخصه و یکنواخت، آموزش لازم را دیده باشد.

– به هیچ وجه نباید اجازه داده شود که کارگران بر روی بار مورد حمل سوار شوند طراحی باغ ویلا و یا برای جابجا شدن از وسایل بالابر استفاده نمایند.

– در هنگام باد، طوفان و بارندگی شدید، باید از کار کردن با دستگاه‌ها و وسایل بالابر خودداری شود.

د- داربست

-داربست‌ها بایستی‌ با ضریب‌ اطمینانی‌ تا چهار برابر حداکثر بارگیری‌ طراحی‌ شده و به طور ایمن مهار گردند.

– هر داربستی باید در فاصله‌های مناسب، در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان مهار شود.

– در داربست‌های مستقل حداقل یک سوم تیرهای حامل جایگاه، تا پیاده شدن کامل داربست باید در جای خود باقی بمانند و برحسب مورد به تیرهای افقی یا به تیرهای عمودی به طور محکم بسته شوند.

– هرگز نباید برای تکیه گاه داربست یا ساخت آن از آجرهای لق، بشکه، جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده شود.

اصول ایمنی در کارگاه‌

اصول ایمنی در کارگاه‌

بازرسی و کنترل داربست

الف – قبل از شروع به استفاده از آن.

ب – پس از هرگونه تغییرات، تعویض اجزاء و یا ایجاد وقفه طولانی در استفاده از آن.

ج – پس از قرار گرفتن در معرض باد، طوفان، زلزله و غیره که استحکام و پایداری داربست مورد تردید باشد.

– هیچ بخشی از داربست را نباید پیاده‎کرد وداربست را درحالتی بجا گذاشت که طراحی فضای سبز بتوان از بخش‌های باقیمانده استفاده‎نمود. مگرآنکه بخش بجامانده منطبق بااین‎مقررات باشد.

– اگر قسمتی از داربست احتیاج به تعمیر داشته باشد، نباید قبل از رفع نقص و تعمیر داربست به کارگران اجازه کار کردن بر روی آن داده شود.

– بعد از اتمام کار روزانه، باید کلیه ابزار و مصالح از روی داربست برداشته شود.

–  در طول مدت استفاده از داربست باید دائماً نظارت شود تا بار بیش از اندازه و مصالح ساختمانی غیر لازم روی آن قرار داده نشود.

طراحی ویلا
دانلود آبجکت ماشین سنگین

– در مواقعی‌ که‌ هوا طوفانی‌ است‌ و باد شدید می‌وزد کار باید متوقف گردد تا آنکه تمام احتیاط‌های‌ لازم‌ اتخاذ شود.

ه- جایگاه‌ کار

اصول ساخت با ایمنی

جایگاه‌ کار

– هیچ‌ بخشی‌ از جایگاه‌ کار نباید‌ بر روی‌ آجرهای‌ لق‌، لوله‌های‌ آب‌، دودکش‌ و سایر مصالح‌ غیرمطمئن‌ و نامناسب‌ قرار گیرد.

– از جایگاه‌ داربست زمانی باید استفاده شود که ساخت‌ آن‌ به‌ اتمام‌ رسیده‌ و وسایل‌ حفاظتی‌ لازم‌ به‌ طور مناسب‌ نصب‌ شده‌ باشد.

– عرض جایگاه‌ کار:

الف‌ – اگر جایگاه‌ فقط‌ برای‌ عبور اشخاص‌ به‌ کار می‌رود کمتر از ۶۰  سانتیمترنباشد.

ب‌ – اگر از جایگاه‌ برای قرار دادن مصالح‌ ساختمانی‌ استفاده‌ می‌شود کمتر از ۸۰  سانتیمترنباشد.

ج-اگر از جایگاه‎برای‌ نگاهداری‌ جایگاه‌ یا سکوی‌ بلندتردیگری‎استفاده‌ می‌شود کمتر از ۱۱۰  سانتیمترنباشد.

د‌ – اگر از جایگاه‌ برای‌ نصب‌ یا شکل‌ دادن‌ به‌ سنگ‌های‌ نمای‌ ساختمان‌ استفاده‌ می‌شود کمتر از ۱۳۰ سانتیمترنباشد.

هـ –اگر از جایگاه‌ هم‌ برای‌ نگاهداری‌ سکوی‌ بلندتر دیگر و هم‌ برای‌ نصب‌ و شکل‌ دادن‌ به‌ سنگ‌های نمای ساختمان استفاده‌ می‌شود کمتر از ۱۵۰ سانتیمترنباشد.

ی- متفرقه

– از کار کردن کارگران بر روی بام ساختمان‌ها در هنگام باد، طراحی روف گاردن طوفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ باشد،‌ باید جلوگیری بعمل آید.

– از بکار گماردن‌ کارگران‌ بی‌ تجربه‌ و تازه‌ کار بر روی‌ سقف‌های‌ شیب‌ دار باید جلوگیری‌ بعمل‌ آید.

– در هنگام‌ کار برروی‌ سقف‌های پوشیده‌ از صفحات‌ شکننده‌ مانند صفحات‌ موج‌‌دار نورگیر و یا ورق‌های آزبست – سیمان (ایرانیت‌)، باید از نردبان‌ها یا صفحات‌ کراولینگ‌ با عرض‌ حداقل‌ ۲۵ سانتی‌ متر استفاده‌ شود. تعداد نردبان‌ها یا صفحات کراولینگ  باید حداقل دو عدد باشد تا برای جابجا کردن یکی از آنها، نیاز به ایستادن بر روی ورق‌های شکننده نباشد.

– کارگرانی‌ که‌ بر روی‌ سقف‌های‌ شیب‌ دار با شیب‌ بیش‌ از ۲۰ درجه‌ کار می‌کنند اصول ایمنی در کارگاه‌ باید مجهز به‌ کمربند ایمنی‌ و طناب‌ نجات‌ باشند و در صورت امکان تورهای حفاظتی در زیر محل کار نصب گردد.

– ظرف محتوی قیر داغ نباید در محوطه بسته نگهداری شود، مگر آنکه قسمتی از محوطه باز بوده و تهویه به طور کامل انجام گیرد.

– برای گرم کردن بشکه‌های محتوی قیر جامد ، باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت‌های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری بعمل آید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما