متن قرارداد کارفرما با مجری

فرم اداری

متن قرارداد کارفرما با مجری

متن قرارداد کارفرما با مجری این قرارداد در تاریخ………………….بین آقای……………………… به شماره شناسنامه…………………………….صادره به شماره ملی……………….به نشانی تلفن……………………موبایل………………………به نمایندگی از طرف کلیه مالکین و قبول ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس