متن قرارداد کارشناس

سازه بتنی

متن قرارداد کارشناس

این قرارداد در تاریخ                          بین شرکت                                        که منبعد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی آقای                        از یک طرف و شرکت                               به شماره ثبت                           ثبت شده ... ادامه مطلب
خانهواتس آپتماس