قرارداد گودبرداری اصولی

سازه بتنی

قرارداد گودبرداری اصولی

قرارداد گودبرداری اصولی این قرارداد در تاریخ                   بین آقای                      به نشانی و تلفن                   که از این  قرارداد  کارفرما نامیده می شود و از یکطرف وآقای ... ادامه مطلب
خانهواتس آپتماس