قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

فرم اداری

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان این قرارداد بین خانم/ آقای ………………………….. فرزند……………………. به شماره ملی…………………………………………………….. بعنوان صاحب کار (مالک یا ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس