قرارداد مساقات

فرم اداری

قرارداد مساقات

قرارداد مساقات طرف اول قرارداد(مالک): خانم/آقای………………………………… فرزند آقای……………………چک لیست پایان کار ساختمان…………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از………………………………متولد……………………………..ساکن:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقای………………………………… فرزند آقای………………………………………. ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس