قرارداد فنداسيون

فرم اداری

قرارداد فنداسیون

قرارداد فنداسیون مالک : آقای ………… فرزند …نما رومی…شماره شناسنامه ………… ساکن …………   پیمانکار : آقای ………… فرزند ………شماره شناسنامه ………… ساکن …………   موضوع قرارداد : اجرای فنداسیون مواردی که در قرارداد باید رعایت گردند ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس