×

قرارداد عملیات تخریب ساختمان Archives - مجله اویم شاهانه

نحوه نگارش دستورکار عملیات تخریب را بیاموزید.

نحوه نگارش دستورکار عملیات تخریب را بیاموزید.

دستورکار عملیات تخریب به گزارش طراحی آپارتمان : جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به آنکه در حال حاضر مهیای شروع عملیات تخریب ساختمان می باشید، بدین وسیله موارد ذیل در مورخه …………………………………… به جنابعالی ابلاغ می گردد: لذا خواهشمند است قبل […]