قرارداد ديوار چينی سنگی و بند كشی

فرم اداری

قرارداد دیوار چینی سنگی

قرارداد دیوار چینی سنگی قرارداد دیوار چینی سنگی و بندکشی این قرارداد بین شرکت ……………….. بعنوان کارفرما و شرکت/آقای …………………………… بعنوان پیمانکار به شرح ذیل منعقد ... ادامه مطلب
خانهواتس آپتماس