قرارداد حفر چاه

سازه بتنی

قرارداد حفر چاه

قرارداد حفر چاه این قرارداد مابین آقای                          به نشانی و تلفن                        به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای                   فرزند متولد               صادره از              به شماره ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس