قرارداد بتن ریزی

فرم اداری

قرارداد بتن ریزی

قرارداد بتن ریزی این قرارداد در تاریخ……………چک لیست ساختمان……………فیمابین شرکت…………………………………………به نمایندگی………………………….به نشانی…………………………………………………………………….تلفن…………………..که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای…………………فرزند…………………به شماره شناسنامه……………….صادره ... ادامه مطلب
خانهواتس آپتماس