دستورکار عملیات فونداسیون

دستور کار عملیات فونداسیون

دستور کار عملیات فونداسیون

دستور کار عملیات فونداسیون جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به ... ادامه مطلب
خانهواتس آپتماس