قرارداد جوشکاری اسکلت

فرم اداری

فرم اداری


تبلیغات

تبلیغات

سقف بابل دکbazsazi min

قرارداد جوشکاری اسکلت

به گزارش ساخت کارخانه : قرارداد پیمانکاری جوشکاری و اسکلت بندی مجتمع های مسکونی

ads1

ads1

اجرا و ساخت کانال هوا تهیه  * نصب فلاشینگ نما * ساخت و نصب دریچه * ساخت و نصب هود استیل و گالوانیزه *ساخت و نصب پلنیوم باکس * ساخت فلنچ اهنی و گالوانیزه * ساخت کانال های پیش ساخته

 

این قرارداد در کمال صحت و سلامت عقل طرفین قرارداد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد »تنظیم و برای طرفین لازم الاجرا خواهدبود . «. نافذ است
ماده ۱- طرفین قرارداد
-۱/۱ شرکت ……………………. به مدیریت آقای ………..طراحی نما کلاسیک…………. فرزند ……………………. شماره شناسنامه………………صادره از ……………………. متولد ……………………. ساکن ……………………. تلفن……………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود .
-۱/۲ شرکت ……………………. به مدیریت آقای ……………………. فرزند ……………………. شماره شناسنامه………….صادره از ……………………. متولد ……………………. ساکن ……………………. تلفن
……………………. که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود .
ماده ۲- موضوع قرارداد
جوشکاری و اسکلت بندی برای ساخت مجتمع های مسکونی تجاری و اداری طبق طرح و نقشه مشخصات مندرج در ضمیمه این قرارداد
ماده ۳- مدت قرارداد
از تاریخ ……………………. لغایت ……………………. مدت ……………………. سال می باشد.
ماده ۴- مبلغ قرارداد
مبلغ کل ……………………. ریال می باشد .
ماده ۵- نحوه پرداخت
مرحله اول مبلغ ……………………. ریال به عنوان پیش پرداخت بعد از دریافت یک فقره چک به معادل مبلغ پرداختی از پیمانکار به عنوان تضمین پیش پرداخت جهت شروع کار
مرحله دوم : مبلغ ……………………. ریال بعد از انجام ……….طراحی کلاسیک…………. درصد کار یا تعهد
مرحله سوم : مبلغ ……………………. ریال بعد از اتمام کار یا تعهد ، بعد از کسر کسورات قانونی
ماده ۶- وظایف و تعهدات پیمانکار
-۶/۱ پیمانکار متعهد می شود طبق طرح و شرح و مشخصات مندرج در ضمیمه این قرارداد جوشکاری و اسکلت بندی برای ساختن مجتمع های مسکونی را به اتمام رساند و در موعد مقرر به کارفرما تحویل دهد .
-۶/۲ پیمانکار متعهد می شود در جوشکاری و اسکلت بندی از استانداردهای موجود تبعیت نموده ، و دقت لازم را به عمل آورد و کاری بدون عیب و ایراد تحویل کارفرما دهد .
-۶/۳ پیمانکار متعهد می شود حقوق و مزایای کارگران متخصص و ساده را پرداخت نماید ، و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
-۶/۴ پیمانکار متعهد می شود کلیه کارگران را بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث نماید و پاسخ گوی هرگونه خسارت ناشی از حوادث در حین انجام کار باشد .
-۶/۵ پیمانکار متعهد می شود طبق نظر ناظر فنی انجام وظیفه نماید ، عدم رعایت نکات و دستورات ناظر که منجر به خسارت کارفرما شود ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از مطالبات پیمانکار توسط کارفرما کسر می شود .
-۶/۶ پیمانکار متعهد می شود لوازم ابزارکار مورد نیاز را خود تهیه نموده و کارفرما در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی نخواهدداشت .
-۶/۷ پیمانکار متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ، بیمه ، ایمنی ، حفاظتی و غیره را رعایت نماید وهزینه های مالیاتی ، بیمه ، لوازم ایمنی و حفاظتی و دیگر کسورات قانونی را پرداخت نماید .
-۶/۸ پیمانکار متعهد می شود وسایل ایمنی و حفاظتی لازم را تهیه و در اختیار کارکنان خود قراردهد .
-۶/۹ پیمانکار متعهد می شود چنانچه در اجرای تعهدات خود تاخیر نماید ، به ازای هر روز تاخیر مبلغ …………..ریال از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر شود .
-۶/۱۰ پیمانکار متعهد می شود پاسخ گوی اعمال کارگران خود باشد و در صورتی که اعمال آنان موجب خسارت به کارفرما شود ، جبران خسارت وارده را پرداخت نماید .
-۶/۱۱ پیمانکار متعهد می شود دو فقره چک به مبلغ کل ……………….. ریال که یک فقره به مبلغ پیش پرداخت ، و یک فقره دیگر به مبلغ کل قرارداد است جهت حسن انجام کار تحویل کارفرما بدهد که بعد از انجام قرارداد و تائید ناظر فنی کارفرما به پیمانکار مسترد نماید .
-۶/۱۲ پیمانکار متعهد می شود بدون موافقت کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار ننماید یا انتقال ندهد .
ماده ۷- وظایف و تعهدات کارفرما
-۷/۱ کارفرما متعهد می شود طبق قرارداد در مهلت مقرر مطالبات مالی پیمانکار را پرداخت نماید ، و تعهدات مالی و غیرمالی دیگر خود را به موقع انجام دهد .
-۷/۲ کارفرما متعهد می شود تیرآهن های موردنیاز پیمانکار را جهت جوشکاری و اسکلت بندی مجتمع ها تهیه نماید ، و هزینه های خرید و حمل و نقل آن را بپردازد .
-۷/۳ کارفرما متعهد می شود کارفرما شخصی را به عنوان ناظر فنی و کارشناس به طور کتبی به پیمانکار معرفی نماید تا بر حسن انجام کار نظارت کامل داشته باشد .
-۷/۴ کارفرما متعهد می شود هزینه های مربوط به بالابرهای الکتریکی جهت بردن آهن به طبقات بالا برای جوشکاری و اسکلت بندی را پرداخت نماید ، و هزینه فوق خارج از مبلغ کل قرارداد می باشد و مبلغ آن توافقی است که صاحب دستگاه با کارفرما یا پیمانکار نماید .
-۷/۵ کارفرما آقای ……………… فرزند ………………… را به عنوان ناظر فنی و نماینده قانونی خود معرفی و دستورات و تعهدات آن در حکم دستورات و تعهدات کارفرما بوده و برای پیمانکار طبق مفاد قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .
-۷/۶ کارفرما متعهد می شود بعد از اتمام قرارداد یا فسخ آن بعد از تسویه حساب پیمانکار بعد از تائید مهندس ناظر یا نماینده کارفرما کلیه اسناد یا وجه تضمینی پیمانکار را به نامبرده مسترد دارد .
ماده ۸- فسخ قرارداد
در صورت تخلف پیمانکار از شروط و مشخصات قرارداد ، کارفرما می تواند براساس ماده ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان قرارداد را فسخ نماید . بدین منظور ضمن اعلام کتبی موارد تخلف از مشارالیه می خواهد که ظرف……………………. روز/ ماه نسبت به تسویه حساب اقدامات لازم را انجام دهد . پس از گذشت موعد معین شده قرارداد فسخ شده محسوب می شود .
ماده ۹- حوادث قهری و غیرمترقبه
جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلابات و اعتصابات عمومی ، شیوع بیماری های واگیردار ، زلزله ، سیل وطغیانهای غیرعادی ، خشک سالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیها ی دامنه داری که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزء حوادث قهری محسوب شده و طرفین قرارداد در شرایط حوادث قهری و غیرمترقبه مسئولیتی نخواهند داشت ؛مگر بعد از رفع آن در صورت تمایل طرفین قرارداد ادامه یافته و در غیر این صورت با توافق فسخ می شود .
ماده ۱۰ – مرجع حل اختلاف
در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از این که مربوط به اجرای موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد .چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری حل و فصل خواهدشد .
در شرایط اختلاف پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد ، اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد و شرایط عمومی آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهدنمود . بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را براساس قرارداد و اسناد ومدارک پیوست آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار اجرا خواهدکرد .
ماده ۱۱ – نسخ قرارداد
این قرارداد در ۱۱ ماده و سه نسخه تنظیم ، که هر یک از نسخ آن دارای حکم واحد بوده که پس از امضاء ومبادله بین طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء کارفرما    طراحی رومی                                                          مهر و امضاء پیمانکار

2 ads

۲ ads

فروش متعلقات تهویه * فروش لوله های فلکسیبل * فروش بست های فلکسیبل و رولی * فروش عایق های رولی الاستومریک * فروش انواع فوم ها پلی اتیلن

ادرس: بازار آهن شاد آباد بهاران ۲ مجتمع کوثر بلوک ۳۸ پلاک ۲۴۵ (میرزایی)

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ads 3

ads 3

ضوابط حذف پارکینگ

lsf min

آموزش طرح نقاشی ساختمان
طراحی باغ عروس و داماد

تبلیغات

تبلیغات

آموزش رسم پرسپکتیو در اتوکد

استخر min

سازه سبک ال اس اف

پتینه شنی
قیمت ساخت ویلا با چوب

جواز minkanaf min

تبلیغات

تبلیغات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!