رضا امیری

رضا امیری

مدیرعامل،معمار،طراح

چارت سازمانی

تیم ما

چارت شرکت ، عضو هیئت مدیره ، تیم طراحی ، تیم اجرایی

چارت سازمانی معماری