قرارداد با پیمانکار

سیر تا پیاز قرارداد با پیمانکار

سیر تا پیاز قرارداد با پیمانکار این قرارداد مابین آقای —————- به نشانی ———————————————————————————————–و تلفن ————————–که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای  —————————–فرزند—————-متولد  —————-صادره از ———————- به شماره شناسنامه ——————————-به نشانی   ————————————————————  وشماره تلفن ———————  که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد  می گردد.

ماده ۱ –موضوع قرارداد  :

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای کلیه کرسی چینی ها ، دیوارهای بیرونی ، دیوارهای داخلی و پارتیشن ها ، نصب چهارچوب های فلزی ، ساخت و نصب نعل درگاهی ، نصب فریم های فلزی پنجره های ساختمان —–طبقه—–به آدرس  ————————————-دارای پروانه ساختمانی شماره

ماده ۲ –مشخصات فنی :

به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و همچنین کنترل و تایید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها ، به عهده مهندس ناظر و کارفرما می باشد .

ماده ۳ – اسناد و مدارک قرارداد

مدت اجرای این قرارداد به مدت             ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

قرارداد با پیمانکار

قرارداد با پیمانکار

ماده ۴ –

تعهدات  پیمانکار در مقابل کارفرما

۴-۱- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد ، نسبت به تجهیزکارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید .

۴-۲- پیمانکار موظف است کارهای موضوع  قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

۴-۳- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کار فرما نمی باشد .

۴-۴- پیمانکار می بایستی کرسی چینی های زیرزمین را بر اساس ارتفاع و عرض اعلام شده از سوی کارفرما اجرا نماید .

۴-۵- سیمانکاری روی کرسی چینی و دیوارهای بیرونی در زیرزمین به عهده پیمانکار است .

۴-۶- جنس آجر دیوارهای زیرزمین از نوع آجر گری و در طبقات از آجرهای سفالی ۷ ، ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ سانتی متری می باشد .

۴-۷- پیمانکار موظف است که دیوارچینی را به شکلی اجرا نماید که حداکثر چفت و بست آنها رعایت گردد.

۴-۸- پیمانکار در کلیه دیوارچینی ها بایستی از ملات ماسه و سیمان با عیار استاندارد استفاده نماید .

۴-۹- کلیه دیوارچینی ها بایستی شاقول و امتداد آنها نیز مطابق نقشه ها باشد و گوشه های آن نیز بر اساس نقشه گونیا باشد .

۴-۱۰- پیمانکار بایستی قبل از اجرای دیوارچینی ابتدا کلیه دیوارهای یک طبقه را یک رگی نموده و پس از تایید کارفرما نسبت به اجرای کامل آنها اقدام نماید .

۴-۱۱- ساخت و نصب نعل درگاهی های فلزی مطابق دستور کار کارفرما به عهده پیمانکار است .

۴-۱۲-نصب چهارچوب های فلزی به عهده پیمانکار است و پیمانکار ملزم است  که پشت کلیه چهارچوب ها را با ملات ماسه و سیمان پر نماید .

طراحی ویلا
اقلیم شهرستان فیروزکوه

۴-۱۳-نصب فریم های فلزی پنجره ها بر اساس دیتیل تایید شده کارفرما به عهده پیمانکار است .

۴-۱۴- نصب میلگرد های اسکوپ به عهده پیمانکار است .

۴-۱۵- در هنگام کارگذاری چهارچوبهای فلزی پیمانکار بایستی چهار تراشی را در کمرکش چهارچوب فلز نصب نماید تا هنگام پر نمودن پشت آن چهارچوب ها قوس برندارد .

۴-۱۶- پیمانکار موظف است یک دستگاه بالابر برقی تک فاز و کلیه وسایل و ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه ، تراز ، شاقول ، ریسمان ، دستکش لاستیکی ، ماله و …. را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار می باشد .

۴-۱۷- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید .

۴-۱۸- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح ، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

۴-۱۹- حمل مصالح از جمله ماسه ، سیمان ، آجر ، سفال ، چهارچوب ، فریم فلزی ، نعل درگاه و …. از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است .

۴-۲۰- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به عمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .

۴-۲۱- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و تایید می نماید که هنگام امضاء قرارداد ، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .

۴-۲۲- پیمانکار تایید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است .

۴-۲۳- پیمانکار بایستی کلیه آجرچینی ها را به سقف مهر نماید .

قرارداد با پیمانکار

قرارداد با پیمانکار

۴-۲۴- پیمانکار موظف کلیه صفحات فلزی ، وال پست ها و یا آهن آلات خاص دیگری را بر اساس دستور کار کارفرما کار بگذارد .

۴-۲۵- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و استفاده از وسایل ایمنی در کارگاه اجباری است ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و ….. می باشد .

طراحی ویلا
دانلود مبلمان گلدان بزرگ

۴-۲۶- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرمل و ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید .

۴-۲۷- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند ، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف ، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید .

۴-۲۸- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد .

۴-۲۹- پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و …. به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد .

۴-۳۰- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد . در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما ، مجاز خواهد بود .

۴-۳۱- کارفرما در هیچیک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هر گونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است .

۴-۳۲- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد .

۴-۳۳- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید .

۴-۳۴- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید .

۴-۳۵- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید .

۴-۳۶- پیمانکار موظف است کلیه لغازهای آجری ساختمان را با میلگرد های داخل ملات آن اجرا نماید .

۴-۳۷- دیوار چینی باید کاملا قائم و شاقولی بوده ، امتداد رجها کاملا افقی باشد و بندهای قائم یک رج در میان دقیقا در مقابل هم قرار گرفته و شاقولی باشند ضخامت بند آجرها باید طبق نقشه های اجرایی باشد . ضخامت این بندها ، نباید کمتر از ۱۰ میلی متر و بیشتر از ۱۲ میلی متر باشد .آجر چینی باید با رعایت اصول صورت پذیرد ، به نحوی که قفل و بست کامل بین آجرها ایجاد شود .

طراحی ویلا
خانه فوق العاده مدرن در آتن

۴-۳۸- قبل از اجرای آجر چینی با آجرگری و با توجه به شرایط آب و هوایی و دستورات دستگاه  نظارت آجرها بایستی به مدت ۶۰ دقیقه در آب خیسانده و بلافاصله به کار برده شوند . ریختن آب بر روی آجر مجاز نمی باشد .

۴-۳۹- عرض کرسی چینی باید حداقل نیم آجر از دیوار بالای آن بیشتر اختیار شود و محور کرسی چینی حتی الامکان بر محور دیوار منطبق باشد . نقش عمده کرسی چینی ، تامین سطح اتکای بیشنر برای دیوار و تامین ارتفاع تا رقوم کف سازی می باشد . به دلیل تماس مستقیم و دائم کرسی چینی با رطویت ، آجرهای به کار رفته در کرسی چینی ، باید از میان آجرهای مقاوم با میزان کم جذب آب انتخاب شوند .

۴-۴۰- به منظور تامین حداکثر مقاومت و قفل و بست کامل ، نحوه چیدن آجر ، باید طبق نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت باشد .

۴-۴۱- سوراخ ها و محل های باز برای کارگذاری چهارچوب ها ، درها ، پنجره ها ، مجراهای تهویه ، عبور لوله ها و کابل های توکار و نظایر آن ، باید قبلا بر اساس نقشه های اجرایی کاملا مشخص و هنگام آجر چینی تعبیه گردند تا نیازی به کندن و تخریب دیوارها به منظور تامین فضاهای باز وجود نداشته باشد .

۴-۴۲- آجر چینی در درجه حرارت کمتر از ۵ درجه سانتی گراد مجاز نیست ، در شرایط آب و هوایی سرد دیوارهای تازه چیده شده ، باید با پوشاندن و گرم کردن محافظت شوند ، در شرایط متعارف آجرکاری با ملات ماسه سیمان باید حداقل ۳ روز مرطوب نگه داشته شود و از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آید.

۴-۴۳- اجرای رنگ سرنج به عهده پیمانکار است .

قرارداد با پیمانکار

قرارداد با پیمانکار

۴-۴۴- جوش کاری کلیه میلگردهایی که بر طبق نقشه در داخل آجر چینی ها کار گذاشته می شود به عهده پیمانکار است .

۴-۴۵- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه ، ایاب و ذهاب ، مسکن و غذای افراد پیمانکار ، به عهده ی وی می باشد .

ماده ۵

تعهدات کارفرما چیست؟

۵-۱-آب و برق مورد نیاز پیمانکار ، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.

۵-۲- ابزار و وسایل زیرتوسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می شود :

استانبولی ، نردبان ، طناب ، سطل ، شیلنگ آب ، بشکه ، تخته زیرپایی ، کابل برای روشنایی ، آهن آلات نعل درگاهی و وال پست ها ، چهارچوب و فریم های فلزی ، آجرهای گری و سفالی ، ماسه و سیمان .

۵-۳- کلیه چهارچوب ها و فریم های فلزی توسط عوامل کارفرما ساخته می شوند و پس از آن تحویل پیمانکار داده می شود .

۵-۴- کلیه رقوم های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.

طراحی ویلا
ساخت و ساز ویلا در نور

۵-۵- عایق کاری روی دیوار های بیرونی و کرسی چینی ها به عهده عوامل کارفرما است .

۵-۶- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.

۵-۷- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذا خوری برای کارگران مهیا نماید .

۵-۸- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید .

۵-۹- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید این بیمه شامل بیمه ساختمان در حال احداث ، ساختمان های اطراف ، و اشخاصی است در آن مشغول بکار می شوند .

۵-۱۰- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

تبصره ( ۱ ) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید .

ماده ۶ –مبلغ قرارداد  :

مبلغ موضوع ماده یک بر اساس    متر مربع زیر بنای ساختمان از قرار هر متر مربع         ریال معادل        ریال است .

تبصره ( ۲ ) به قیمتهای مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره ( ۳ ) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار ، ارتفاع زیاد ، انحنا ، دوجداره بودن ، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند ، قابل پرداخت نیست .

تبصره ( ۴ ) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد .

تبصره ( ۵ ) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز  وجوه دیگری را مطالبه نماید .

تبصره ( ۶ ) از هر پرداخت ۱۰ % بابت حسن انجام کار کسر خواهد شد.

ماده ۷ –کسورات قانونی  :

کسورات این قرارداد شامل ۵ % بیمه و ۵ % مالیات می باشد .

ماده ۸

نحوه پرداخت پول به کارفرما

سیر تا پیاز قرارداد با پیمانکار پرداخت های موقت بر اساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات و ۱۰ % حسن انجام کار پرداخت می گردد ، ۱۰% حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

ماده ۹- تغییر مدت قرارداد

تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر می باشد .

۹-۱- با توافق طرفین

۹-۲-  در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه های تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید .

۹-۳- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.

طراحی ویلا
آجر آذرخش چیست؟

۹-۴- موارد فورس ماژور مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، آتشفشان ، انقلاب ، جنگ و غیره .

ماده ۱۰- حل اختلاف :

سیر تا پیاز قرارداد با پیمانکار هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود ، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد . آقای ——— به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است .

ماده ۱۱- فسخ :

۱۱-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از   ۴/۱ برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

۱۱-۲- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

۱۱-۳- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد .

قرارداد با پیمانکار

قرارداد با پیمانکار

ماده ۱۲-جریمه

 در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل                      ریال جریمه خواهد شد . تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است .

ماده  ۱۳- دوره تضمین کارها :

سیر تا پیاز قرارداد با پیمانکارحسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل به مدت——————ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد ، کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است روف گاردن به هزینه خود حداکثر ۵ روز بعد از ابلاغ مراتب ، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین شود رفع نماید .

تبصره ( ۷ ) هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید .

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۷ تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ     تنظیم گردیده است . اصول ایمنی کارگاه‌

                            پیمانکار  مجوز شهرداری برای ساخت طبقه دوم                                                                          کارفرما 

برگرفته از کتاب: سیر تا پیاز قرارداد با پیمانکار

-قراردادها در احداث ساختمان ها و پروژه های عمرانی-سید فریمان هاشمی علیا

منبع : کانال تلگرامی مهندسین

 

مقالات

قرارداد با پیمانکار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما