ويلا بتونی

فرم برآورد قیمت

فرم برآورد قیمت طبقه زیربنای کاربری (متر مربع) به گزارش ساخت منزل :  بهای واحد (میلیون ریال) جمع (میلیون ریال) مسکونی تجاری اداری خدماتی … مسکونی ... ادامه مطلب
سازه بتنی

چک لیست موتور خانه

به گزارش چک عملیات ساختمانی چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) چک لیست موتور خانه شمــاره: تـاریــخ: پیوست: شماره دستورالعمل: طـرح:   چک لیست ساختمان                           بلوک ... ادامه مطلب