قرارداد ساختمانی

فرم اداری

قرارداد سیمان کاری

قرارداد سیمان کاری به گزارش طراحی رومی : این قرارداد در تاریخ ………….. فیمابین شرکت ……….. به نمایندگی …..ساخت تجاری………. به نشانی……………. تلفن ………….. که در این ... ادامه مطلب
فرم اداری

قرارداد ساخت ، تهیه ، تحویل 

قرارداد ساخت ، تهیه ، تحویل  به گزارش بازسازی ساختمان : این قرارداد در تاریخ ………………………… فی مابین ………………………………..ساخت اضافه طبقه………………..به نمایندگی ………………………………… به موجب معرفی ... ادامه مطلب