قرارداد ساختمانی

سازه بتنی

متن قرارداد کارشناس به همراه نمونه

به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد در تاریخ                          بین شرکت                                        که منبعد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی آقای                        از یک طرف و شرکت                               به ... ادامه مطلب
سازه بتنی

قرارداد حفر چاه به همراه نمونه

قرارداد حفر چاه به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد مابین آقای                          به نشانی و تلفن                        به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای                   فرزند متولد ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد مهندس ناظر را بخوانید به همراه نمونه

قرارداد مهندس ناظر به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد بین خانم / آقای       محوطه سازی ویلا           فرزند               دارای شناسنامه            صادره از              بعنوان مالک یا وکیل مالک ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد خدمات اخذ پروانه به همراه نمونه

قرارداد پروانه ساختمان به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد پروانه ساختمان مابین آقای…………………………….به نشانی……………………………………………………………………و تلفن……………………..که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد پیمانکاری به همراه نمونه

قرارداد پیمانکاری به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد در تاریخ ………………  فیمابین شرکت …………….طراحی نما کلاسیک……………. به نشانی: ……………………………………………………………………………………………. بعنوان کارفرما و …………………… به نشانی ... ادامه مطلب