دستورکار عملیات گودبرداری

دستورکار عملیات گودبرداری

دستورکار عملیات گودبرداری به گزارش ویلا پیش ساخته : دستورکار عملیات گودبرداری جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد خاکبرداری

قرارداد خاکبرداری به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد فی مابین شرکت                طراحی نمای کامپوزیت                                به نمایندگی                                 به نشانی                                                                                       تلفن                             که در این قرارداد کارفرما نامیده ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

فرم برآورد قیمت

فرم برآورد قیمت طبقه زیربنای کاربری (متر مربع) به گزارش ساخت منزل :  بهای واحد (میلیون ریال) جمع (میلیون ریال) مسکونی تجاری اداری خدماتی … مسکونی ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد مدیریت اجرای ساختمان

قرارداد مدیریت اجرای ساختمان به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد در تاریخ                  بین آقای                                به شماره شناسنامه                  صادره به شماره ملی                    به نشانی تلفن                      موبایل  ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد سقف کاذب

قرارداد سقف کاذب به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد مابین آقای         اصول طراحی ویلا               به نشانی                                                          و تلفن          به عنوان کارفرما ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد دیوار جداکننده

قرارداد دیوار جداکننده به گزارش ساخت بیمارستان : این قرارداد در تاریخ                   ما بین شرکت              به نمایندگی به نشانی                                                                           تلفن                  که در این ... ادامه مطلب
فرم اداری

قرارداد سنگ کاری

قرارداد سنگ کاری به گزارش طراحی رومی : این قرارداد در تاریخ ………….. فیمابین شرکت ……….. به نمایندگی ……………. به نشانی….طراحی غرفه……….. تلفن ………….. که در این ... ادامه مطلب
قرارداد

قرارداد سوله به همراه فایل ویرایش ورد

قرارداد سوله به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد در تاریخ                      فیمابین شرکت   هزینه ساخت کارخانه         به نمایندگی                                     به نشانی                                                                                              تلفن                       که در ... ادامه مطلب