فرم اداری

نمونه کلی قرارداد نامه

نمونه کلی قرارداد نامه (( قرارداد نامه  )) ۱-    طرفین قرارداد :این قرارداد فی ما بین آقای…………………..فرزند………………شماره شناسنامه………..ساکن………………………………………… به عنوان کارفرماوآقای……………………..فرزند…………….به ... اطلاعات بیشتر
فرم اداری

قرارداد فنداسیون

قرارداد فنداسیون مالک : آقای ………… فرزند …نما رومی…شماره شناسنامه ………… ساکن …………   پیمانکار : آقای ………… فرزند ………شماره شناسنامه ………… ساکن …………   موضوع قرارداد : اجرای فنداسیون مواردی که ... اطلاعات بیشتر

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما