قرارداد ساختمانی

قرارداد همکاری

قرارداد همکاری در زمینه بازاریابی

قرارداد همکاری این قرارداد فی مابین                          فرزند                  به شماره ملی                         و به طراحی ویلای مدرن کوچک آدرس                                                                                                                                                                                                                    به عنوان طرف اول و سرکار خانم …………. ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت ۱- فروشنده: نام تعرفه طراحی نما نام خانوادگی ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه ……………… صادره از ……………… به نشانی: ………………………………………………………………………………………………………. ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد تخریب

قرارداد تخریب به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد در تاریخ              طراحی نما کلاسیک     فیمابین شرکت                               به نمایندگی نشانی                                                                                            تلفن                      که در این قرارداد ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد نقاشی ساختمان

قرارداد نقاشی ساختمان این قرارداد در تاریخ    به گزارش بازسازی ویلا :             فیمابین شرکت    ……………..قرارداد نقاشی ساختمان…………….    به نمایندگی            که منبعد کارفرما نامیده ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد محاسبه ساختمان

قرارداد محاسبه ساختمان این قرارداد بین خانم / آقای                     فرزند          ساخت آپارتمان        دارای شناسنامه شماره                  صادره از           به عنوان مالک ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد فروش

قرارداد فروش به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد در تاریخ ………………..  فیمابین …………………………… به نشانی: ……………………………………………………….. بعنوان خریدار و ………………………. به نشانی …………………………………………………………………  بعنوان  فروشنده ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد پیمانکاری پیمان مدیریت

قرارداد پیمانکاری پیمان مدیریت این به گزارش بازسازی ویلا : قرارداد در تاریخ ………………  فیمابین شرکت ……………………………. به نشانی:……………………………………………………………………………………………. بعنوان کارفرما و …………………… به نشانی طراحی ویلا ………………………………………………………………………  ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره