فرم اداری

فرم اداری

رسید کالا به انبار

رسید کالا به انبار شرکت/شعبه:به گزارش ساخت منزل :  نام انبار: ساخت ویلا لاکچری کد انبار: نام وآدرس فرستنده : ردیف شماره درخواست خرید موادومصالح مشخصات ... ادامه مطلب
فرم اداری

حواله انبار کارگاه              

حواله انبار کارگاه به گزارش ساخت آپارتمان :   شعبه / نمایندگی حواله انبار کارگاه                                                                                              شمـاره : تاریـــخ : کـارگـاه : شماره تاریخ نوع حواله ... ادامه مطلب
فرم اداری

مجوز خروج کالا از انبار

مجوز خروج کالا از انبار به گزارش ساخت آپارتمان : انبار :                                                         کدانبار: باستناد درخواست شماره ……………………. مورخ …………….. شعبه / نمایندگی / کارگاه و تاییدیه ... ادامه مطلب
فرم اداری

فرم اداری درخواست صدور چک

فرم اداری درخواست صدور چک به گزارش ساخت آپارتمان : مدیریت محترم منابع انسانی: باسلام ،        خواهشمنداست اوامر لازم درخصوص صدور یک‌فقره چک به‌مبلغ به‌عدد                                                ریال ... ادامه مطلب
چک لیست

دستور کار عملیات نماسازی

دستور کار عملیات نماسازی به گزارش lsf : جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم …………………………..طراحی داخلی……………………………. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به ... ادامه مطلب