فرم اداری

قرارداد در و پنجره

قرارداد در و پنجره به گزارش طراحی نما رومی : این قرارداد در تاریخ ………….. فیمابین شرکت ….ساخت هتل….. به نمایندگی ……………. به نشانی……………. تلفن ………….. ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد درب و پنجره به همراه نمونه

قرارداد درب و پنجره به گزارش ساخت بیمارستان : این قرارداد مابین آقای                  به نشانی                 نمونه طراحی ویلا                              و تلفن                 که از این پس کارفرما نامیده می ... ادامه مطلب