فرم اداری

قرارداد بتن ریزی

قرارداد بتن ریزی به گزارش ساخت ویلا ارزان : این قرارداد در تاریخ……………چک لیست ساختمان……………فیمابین شرکت…………………………………………به نمایندگی………………………….به نشانی…………………………………………………………………….تلفن…………………..که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از ... ادامه مطلب