فرم اداری

قرارداد ساخت ، تهیه ، تحویل 

قرارداد ساخت ، تهیه ، تحویل  به گزارش بازسازی ساختمان : این قرارداد در تاریخ ………………………… فی مابین ………………………………..ساخت اضافه طبقه………………..به نمایندگی ………………………………… به موجب معرفی ... ادامه مطلب