قرارداد همکاری

قرارداد همکاری در زمینه بازاریابی

قرارداد همکاری این قرارداد فی مابین                          فرزند                  به شماره ملی                         و به طراحی ویلای مدرن کوچک آدرس                                                                                                                                                                                                                    به عنوان طرف اول و سرکار خانم …………. ... ادامه مطلب