سازه بتنی

چک لیست داکت

به گزارش نما رومی : چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) چک لیست داکت شمــاره: تـاریــخ: پیوست: شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:   شمـاره نقشه: ... ادامه مطلب