ويلا بتونی

قرارداد تخریب

قرارداد تخریب به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد در تاریخ              طراحی نما کلاسیک     فیمابین شرکت                               به نمایندگی نشانی                                                                                            تلفن                      که در این قرارداد ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد نقاشی ساختمان

قرارداد نقاشی ساختمان این قرارداد در تاریخ    به گزارش بازسازی ویلا :             فیمابین شرکت    ……………..قرارداد نقاشی ساختمان…………….    به نمایندگی            که منبعد کارفرما نامیده ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد محاسبه ساختمان

قرارداد محاسبه ساختمان این قرارداد بین خانم / آقای                     فرزند          ساخت آپارتمان        دارای شناسنامه شماره                  صادره از           به عنوان مالک ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد فروش

قرارداد فروش به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد در تاریخ ………………..  فیمابین …………………………… به نشانی: ……………………………………………………….. بعنوان خریدار و ………………………. به نشانی …………………………………………………………………  بعنوان  فروشنده ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد پیمانکاری پیمان مدیریت

قرارداد پیمانکاری پیمان مدیریت این به گزارش بازسازی ویلا : قرارداد در تاریخ ………………  فیمابین شرکت ……………………………. به نشانی:……………………………………………………………………………………………. بعنوان کارفرما و …………………… به نشانی طراحی ویلا ………………………………………………………………………  ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد سقف دامپا

قرارداد سقف دامپا این قرارداد مابین آقای   طراحی داخلی رستوران                    به نشانی و تلفن                      که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف ... ادامه مطلب