فرم اداری

قرارداد ساخت با مصالح

قرارداد ساخت با مصالح به گزارش بازسازی ساختمان : باستناد صورتجلسه کمیسیون استعلام بهاء مورخ …/…./……. درخواست شماره …..ساخت آپارتمان…………. به تاریخ ………………….، این قرارداد فیمابین ... ادامه مطلب
فرم اداری

قرارداد پیمان انجام

قرارداد پیمان انجام به گزارش بازسازی ساختمان : این پیمان به تاریخ ……………… در شهر تهران بین ………….ساخت سوله…………………….. به آدرس ……………………………………………….. که در این پیمان ... ادامه مطلب