فرم اداری

نمونه قرارداد نظارت

نمونه قرارداد نظارت به گزارش ساخت ویلا : این قرارداد بین خانم / آقای                   فرزند     طراحی رومی          دارای شناسنامه ………………صادره از              بعنوان مالک یا وکیل مالک ... ادامه مطلب