خرداد ۳۱, ۱۴۰۰

فرم اداری

نمونه کلی قرارداد نامه

نمونه کلی قرارداد نامه (( قرارداد نامه  )) ۱-    طرفین قرارداد :این قرارداد فی ما بین آقای…………………..فرزند………………شماره شناسنامه………..ساکن………………………………………… به عنوان کارفرماوآقای……………………..فرزند…………….به شماره شناسنامه……….. ساکن……………………………………………به عنوان پیمانکارمنعقد ... ادامه مطلب
خانهواتس آپتماس