فرم اداری

قرارداد فنداسیون

قرارداد فنداسیون به گزارش ساخت هتل : مالک : آقای ………… فرزند …نما رومی…شماره شناسنامه ………… ساکن …………   پیمانکار : آقای ………… فرزند ………شماره شناسنامه ………… ساکن …………   موضوع قرارداد : اجرای فنداسیون مواردی که در ... ادامه مطلب