فرم اداری

مجوز خرید درمحل

مجوز خرید درمحل به گزارش طراحی رستوران : مدیریت محترم شعبه/نمایندگی/کارگاه ………………………بازگشت به درخواست های ذیل با رعایت آئین‌نامه معاملات شرکت ، خرید اقلام مشروحه زیر جهت ... ادامه مطلب
فرم اداری

تهیه مصالح کسری و خرید

تهیه مصالح کسری و خرید مدیر بازرگانی / مدیر ماشین‌آلات صورت کسری مصالح شعبه/نمایندگی/کارگاه…………………………به گزارش طراحی رستوران : ………………………………..پروژه : …………………………………. شماره درخواست اولیه……………………  مورخ    /      /         ... ادامه مطلب