رویکرد شهر سالم

طراحی مبادی ورودی شهرها

طراحی مبادی ورودی شهرها به گزارش تبلیغات معماری :  فهرست مطالب ۱-کلیات ۱-۱چکیده………………………………………………………………..۴ ۲-۱مقدمه………………………………………………………………..۵ ۳-۱بیان مسئله……………………………………………………………۶ ۴-۱ضرورت واهمیت موضوع…………………………………………..۷ ۵-۱اهداف تحقیق…………………………………………………………۸ ۶-۱روش تحقیق………………………………………………………….۸ ۷-۱پیشینه………………………………………………………………..۹ ۸-۱موقعیت و ... ادامه مطلب
فرم اداری

قرارداد واگذاری تعمیرات نگهداری

قرارداد واگذاری تعمیرات نگهداری راهبردی ۱ – نام دستگاه (کارفرما):……………………………………………به گزارش تبلیغات ساختمان :…………….. ۲ – نام نماینده دستگاه: …هزینه ساخت کارخانه چرم کد اقتصادی:                                       شناسه ملی: ۳ – سمت نماینده دستگاه: ……………………… ۴ – نام ... ادامه مطلب