ويلا بتونی

قرارداد مهندس ناظر را بخوانید به همراه نمونه

قرارداد مهندس ناظر به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد بین خانم / آقای       محوطه سازی ویلا           فرزند               دارای شناسنامه            صادره از              بعنوان مالک یا وکیل مالک ... ادامه مطلب