ويلا بتونی

قرارداد گچ کاری به همراه نمونه

قرارداد گچ کاری به گزارش ساخت بیمارستان : این قرارداد در تاریخ            فی مابین شرکت          معماری            به نمایندگی                به نشانی تلفن               که در این قرارداد کارفرما ... ادامه مطلب