فرم اداری

قرارداد لوله کشی ساختمان

قرارداد لوله کشی ساختمان به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد در تاریخ      طراحی ویلا                    مابین شرکت                           به نمایندگی                             به نشانی                                                                                                  تلفن               که در این قرارداد ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد نصب و راه اندازی کانال هوا به همراه نمونه

قرارداد نصب و راه اندازی کانال هوا این قرارداد در تاریخ                       فیمابین شرکت                         به نمایندگی نشانی      طراحی ویلا دوبلکس                                                                                       تلفن                          که در این قرارداد کارفرما ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

نحوه قرارداد با سنگ کار به همراه نمونه

نحوه قرارداد با سنگ کار به گزارش آگهی ساختمان : نحوه قرارداد با سنگ کار این قرارداد مابین آقای             طراحی نما رومی             به نشانی                                                                 و تلفن      ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

قرارداد عملیات ساختمانی به همراه نمونه

قرارداد عملیات ساختمانی به تاریخ           ساختمان مدرن          در شهر                       بین                                که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی                                         از یک طرف ، و        ... ادامه مطلب
سازه بتنی

متن قرارداد کارشناس به همراه نمونه

به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد در تاریخ                          بین شرکت                                        که منبعد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی آقای                        از یک طرف و شرکت                               به ... ادامه مطلب