سازه بتنی

چک لیست سیستم دوربین مداربسته

طراحی ویلای کوچک چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی) چک لیست سیستم دوربین مداربسته شمــاره: تـاریــخ: پیوست: منابع: * ** طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:   ... ادامه مطلب
سازه بتنی

چک لیست سیستم صاعقه گیر

به گزارش نما رومی : چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی) چک لیست سیستم صاعقه گیر شمــاره: تـاریــخ: پیوست: منابع: * ** طـرح:             طراحی ویلا کوچک                                                ... ادامه مطلب
سازه بتنی

چک لیست نصب موکت

چک لیست نظارت ساختمان چک لیست عملیات ساختمانی چک لیست نصب موکت شمــاره: تـاریــخ: پیوست: منابع: * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ ... ادامه مطلب