فرم اداری

متن قرارداد کارفرما با مجری

متن قرارداد کارفرما با مجری به گزارش lsf : این قرارداد در تاریخ………………….بین آقای……………………… به شماره شناسنامه…………………………….صادره به شماره ملی……………….به نشانی تلفن……………………موبایل………………………به نمایندگی از طرف کلیه ... ادامه مطلب