فرم اداری

قرارداد مساقات

قرارداد مساقات به گزارش ساخت ویلا ارزان : طرف اول قرارداد(مالک): خانم/آقای………………………………… فرزند آقای……………………چک لیست پایان کار ساختمان…………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از………………………………متولد……………………………..ساکن:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد ... ادامه مطلب