فرم اداری

قرارداد ساخت قالب

قرارداد ساخت قالب اين قرارداد بين شركت …………… به نشاني …………………بازسازی ساختمان………………… با شماره تلفنهاي ……………و …………… به نمايندگي آقايان ……………و ……………به ترتيب به سمتهاي ... ادامه مطلب