دستور کار عملیات فونداسیون

دستور کار عملیات فونداسیون

دستور کار عملیات فونداسیون به گزارش ویلا پیش ساخته : جناب آقاي/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع ... ادامه مطلب