خرداد ۲۳, ۱۳۹۹

فرم اداری

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان به گزارش طراحی نما : قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان این قرارداد بین خانم/ آقای ………………………….. فرزند……………………. به شماره ملی…………………………………………………….. بعنوان ... ادامه مطلب