چک لیست

چک لیست کابل کشی برق محوطه

به گزارش طراحی کلاسیک : چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست کابل کشی برق محوطه

( روشنائی )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:      مدت زمان ساخت خانه                                                       بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:    نحوه ساخت سینما                                                         واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل طرح و تهیه نقشه Shop drawing  

 

۲ کنترل سطح مقاطع و مشخصات کابلها با نقشه مصوب  

 

۳ کنترل اندازه و رقوم کانال کنی مسیر کابل کشی و ارتینگ طبق نقشه  

 

۴ کنترل تعداد ، سایز کابل ها و سیم ارت و فواصل مجاز بین آنها طبق نقشه  

 

۵ کنترل پرکردن کانالها و مسیرهای کابل کشی و ارت مطابق استاندارد  

 

۶ کنترل نصب کانکتور (  Connector) ارتینگ در محل اتصال سیم های ارت  

 

۷ کنترل نصب صحیح تابلوهای برق روشنائی و توزیع با توجه به موقعیت شبکه برق  

 

۸ کنترل تراز فلنج پایه چراغها و بولت گذاری مربوطه هنگام محوطه سازی  

 

۹ اجرای پایه چراغها و منابع روشنائی مطابق نقشه های مصوب  

 

۱۰ رعایت اضافه اندازه مجاز کابلها و سیمهای  ارت در تابلوها و پایه چراغها
۱۱ کنترل نصب برچسب شناسائی در هر دو سر کابلها
۱۲
توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

نمای خانه شسته
هزینه ساخت ساختمان

ضوابط شهرداری سطح اشغال

قیمت نقاشی ساختمان

پروانه بازسازی ساختمان

ال اس اف قیمت

طرح پنجره آپارتمان

ساخت ویلا یزد

واتساپ مشاورهتماس مشاوره