چک لیست نمای سیمانی چکشی و شسته

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست نمای سیمانی چکشی و شسته چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نمای سیمانی چکشی و شسته

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:  هوشمند سازی ساختمان                                                           طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل سطوح زیرکارمطابق رواداری ها * ۱۲-۳-۱-۱
۲ کنترل کیفیت مصالح نماسازی * ۱۲-۳-۱-۱
۳ آب پاشی و مرطوب نگه داشتن * ۱۲-۳-۱-۱
۴ پیش بینی محافظت از دروپنجره و محل هائیکه ممکن است صدمه ببیند.  
۵ کیفیت ملات مصرفی * ۱۲-۳-۱-۱
۶ اجرای قشر رویه با ضخامت حداکثر ۱ سانتی متر با تخته ماله * ۱۲-۳-۱-۱
۷ کیفیت سطوح تمام شده از نظرمسطح بودن و نداشتن اعوجاج * ۱۲-۳-۱-۱
۸ کنترل اجرای بندکشی مطابق نقشه و دستورکار
۹ تعبیه چفت در محل های لازم مطابق نقشه و دستورکار
۱۰ چکشی کردن سطوح رویه با چکش شانه ای و ابزار مربوطه مطابق نقشه و دستورکار * ۱۲-۳-۱-۳
۱۱ شستن سطح رویه در زمان تعیین شده
۱۲ کنترل بیرون زدن دانه های سنگ در نمای سیمان شسته
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی محوطه

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان در سال ۱۴۰۱
طراحی داخلی اپارتمان ۱۵۰ متری
ساخت ویلا سازه سبک

هزینه مراحل ساخت ساختمان

مراحل اخذ مجوز ساخت و ساز

مشارکت در ساخت منطقه ۱۲

کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۵

دیتیل وال پست جدید

اموزش ترکیب رنگ ابرنگ

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!