چک لیست نقشه برداری و پیاده کردن نقشه

چک لیست

چک لیست


چک لیست نقشه برداری و پیاده کردن نقشه

چک لیست عملیات ساختمانی

نقشه برداری و پیاده کردن نقشه طبقات

پس از ساخت اسکلت

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل و تایید بنچ مارک
۲ انتخاب محل مناسب برای بنچ مارک اصلی در هر طبقه
۳ انتقال بنچ مارک اصلی به سایر طبقات ، حفظ راستای قائم (محور Z )
۴ پیاده کردن محور مختصات (X و Y ) درهرطبقه درجهت محورهای اصلی اسکلت (آکس بندی اسکلت)
۵ تعیین تراز طبقات با توجه به کد ارتفاعی هر طبقه
۶ کنترل صحت ترازطبقات با توجه به ارتفاع هرطبقه مطابق نقشه های اجرایی
۷ اضافه کردن محورهای مختصات فرعی در جهات X و Y و Z بسته به نیاز
۸ پیاده کردن محورمختصات طبقات درنقشه های اجرایی و اندازه گذاری عناصر نسبت به آن (دیوارها)
۹ پیاده کردن اولیه نقشه هرطبقه با استفاده از نتایج اندازه ی بند۶
۱۰ کنترل نقشه پیاده شده درطبقات ، توجه به اسکلت موجود و تطابق آن با نقشه های اجرایی
۱۱ اصلاح  نقشه های اجرایی متناسب با وضعیت اسکلت موجود در صورت نیاز
۱۲ پیاده سازی مجدد دیوارها و نقشه مطابق بند ۹
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: هزینه ساخت و ساز 

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

نقاشی ساختمان - بازسازی ساختمان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپتماس با ما